Ekonomisk trygghet

Miljö- och samhällspåverkan som konkurrensfördel

24.10.2023 8 min lästid

Med ökande krav på hållbarhet inom inkassobranschen blir det även här en konkurrensfördel att inkludera samhällets mål och värderingar i affärsmålen.

Ett ökat ansvar för ESG (Environmental, Social, and Governance) har blivit allt viktigare inom finansbranschen då investerare, kunder och konsumenter kräver mer öppenhet och ansvarsskyldighet från företag när det gäller deras miljö- och samhällspåverkan. ESG-kriterier används till exempel för att hjälpa investerare fatta välgrundade beslut som stämmer överens med deras värderingar och långsiktiga mål.

Att anamma hållbarhet i inkassobranschen handlar inte bara om etik, utan även om en smart affärsstrategi. De företag som tar till sig ESGs-principer kommer sannolikt att få ett bättre rykte, minskad risk för lagbrott och bättre relationer med gäldenärer, kunder och anställda.

Enligt Eddy Kjær, Director, Debt Collection vid Finans Norge, har ESG blivit ett av de mest diskuterade ämnena på dagordningen för branschens aktörer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation för finansbranschen i Norge representerar Finans Norge ungefär 70 procent av företagen på den lokala marknaden.

– Jag tycker att det historiskt sett inte har funnits en särskilt positiv bild av inkassobranschen, och det finns fortfarande mycket arbete att göra för att bygga upp branschens rykte när det gäller etik och ansvar. Det är en av anledningarna till att det för närvarande läggs mycket mer vikt vid att utveckla metoder relaterade till socialt ansvar, som är kärnan i verksamheten, säger Kjær.

Han tillägger att detta fortfarande är ett pågående arbete och att det finns mycket variation mellan norska företag när det gäller hur de har lyckats anpassa sina affärsmodeller till kraven på social hållbarhet.

 

Ökande förväntningar från samhället

Finanssektorn, inklusive inkasso, verkar redan i en mycket reglerad och ansvarsfull miljö där konkurrenstrycket från klienter och fordringsägare driver fram standarder för professionalism och kvalitet som ofta inkluderar god ESG-sed. Men även om miljöpåverkan och att driva verksamheten enligt god bolagsstyrning och effektiv riskhantering är avgörande krav, så är regleringen av socialt ansvar inte lika utvecklad.

Eddy-Kjær-1Enligt Eddy Kjær, Director, Debt Collection vid Finans Norge, har ESG blivit ett av de mest diskuterade ämnena på dagordningen för branschens aktörer.

– Kraven på rapportering av socialt ansvar är inte lika specifika, men de blir alltmer standardiserade. Den allmänna förväntningen är att företag tar en mer framträdande roll i samhällsutvecklingen. Det blir intressant att se om inkassoföretagen kan omvandla detta till en konkurrensfördel, eftersom ett engagemang även för socialt ansvarstagande sannolikt kommer att bidra till att locka etiska investerare och kunder som vill samarbeta med organisationer som delar deras värderingar, påpekar Kjær.

Han påminner om det faktum att inkassobranschen främst är baserad på ganska enkla och okomplicerade ärenden, där kunder betalar relativt små belopp efter att ha påmints om skulden. Den större frågan är hur man undviker onödig skada för dem i mer krävande och sårbara situationer.

– Detta gäller ungefär 5 till 10 procent av kunderna, som vanligtvis befinner sig i utmanande livssituationer eller kriser som kan orsaka stora ekonomiska svårigheter. Även om vi inte kan vara personliga rådgivare, så finns det mycket som branschen gör för att hjälpa dessa kunder med sitt ekonomiska välbefinnande genom att lyssna och erbjuda flexibla alternativ och lösningar, konstaterar Kjær.

 

Att göra skillnad

Lowell publicerade sin andra årliga hållbarhetsrapport i år, som beskriver aktiviteter och framsteg under 2022. Företagets uppdrag – Making credit work better for all – bekänner den vidare påverkan som Lowell har på människors liv. Enligt Carol Ord, Head of Sustainability på Lowell, har hållbarhet alltid varit en del av företagets DNA, även om företaget tidigare inte kommunicerat så mycket om det externt.

– Vi har inte nödvändigtvis tidigare profilerat vårt arbete som ESG, eftersom hållbarhet är integrerad i allt vi gör. De främsta drivkrafterna för att genomföra en mer systematisk rapportering var att vi insåg möjligheten att differentiera oss genom vårt ESG-arbete och att våra klienter och investerare efterfrågade mer information om vårt sociala ansvarstagande och etiska metoder. Att identifieras som en organisation med ett starkt socialt syfte är också en allt viktigare faktor när det gäller att attrahera och rekrytera nya talanger, konstaterar Ord.

Hon berättar att när företagets hållbarhetsstrategi skapades låg fokus på affärsprioriteringar och framtida ambitioner, vilket hjälpte till att identifiera områden med störst påverkan. Dessa inkluderar att tillhandahålla stödjande och personlig lösning av skulder för kunder, att sätta de högsta etiska standarderna och bygga en positiv sektor, samt att sätta människor först för att bygga ett starkare företag och samhälle. Grunden för detta är en motståndskraftig och effektiv verksamhet som stöder en värld med låga koldioxidutsläpp.

Carol Ord1-1Enligt Carol Ord, Head of Sustainability på Lowell, har hållbarhet alltid varit en del av företagets DNA

– Jag tycker att socialt ansvar verkligen ligger i hjärtat av vår verksamhet. Detta är också området där vi som ett företag verkligen kan sticka ut genom att till exempel erbjuda innovativa verktyg och tjänster som hjälper kunderna att bättre förstå och hantera sin ekonomi.

 

ESG integrerat i verksamheten

När man överväger riskerna med att inte implementera ESG-praxis ordentligt betonar Ord att företagets varumärke och rykte kan skadas, vilket gör det allt svårare att attrahera talanger eller nya investeringar. Företaget ser till att förbereda sig för kommande förändringar och strängare krav i lagstiftningen och förordningar, för att inte hamna efter konkurrenterna.

– Nästa år träder företagsdirektivet om hållbarhetsrapportering i kraft för större företag, vilket inkluderar ytterligare krav på rapportering av väsentliga ämnen och utsläpp i värdekedjan, samt att dela med sig av en klimatomställningsplan, förklarar Ord.

Enligt henne är det viktigaste att överväga när man utvecklar ESG att göra det relevant för verksamheten. Då blir det inte extra arbete utan handlar om saker som du redan gör.

– När man tar en mer systematisk titt på företagets påverkan upptäcker de flesta att de redan arbetar med många saker relaterade till ESG, även om de kanske påstår att de inte ens har börjat. Att genomföra både en intern och extern granskning kommer att hjälpa till att förstå verksamheten och relaterade ramverk, standarder och mätvärden. Åtminstone med de företag som jag har talat med har detta vanligtvis lett till den trevliga upptäckten att de har en mycket bättre utgångspunkt än de ursprungligen trodde, avslutar Ord.

 

 

Lowell Sverige

Lowell Sverige

Lowell Sverige är en del av Lowell-koncernen sedan i mars 2018. Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering och inkasso. Vi har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från fakturering, inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster.

Ekonomisk trygghet

Relaterade inlägg